Àksídénti t rägjík/Autobusi është bërë copa-copa, 14 veta kanë dhéné shpirt në vend ka edhe shumë të lènduar

Autobusi doli j ashtë k ontrollit dhe u pë rm bys në autostradën e provincës Balıkesir ndërsa po shkonte drejt rrethit Edremit të kësaj province në perëndim të Turqisë.

18 pasagjerët e lën du ar u dërguan me urgjencë në spi tal et pranë.

Edhe pse ekipet e shpë timit dhe të ur gjencës u dërguan në vendin e a ksid en tit, 11 persona v diq ën në vend ng jarje.

Auto ritetet kanë nisur h eti m për të përcaktuar shkaqet e ak siden tit.