Edhe një lajm i zi nga akѕídѐnti t ràgjík Jep shpírtѐ foshnja 1 vjeçare

Sipas informacionit të marrë, në aks iden tin e t rafikut që ndodhi në autostradën Kajseri-Malatja, automjeti i lehtë komercial nën menaxhimin e Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

E.B., i cili shkonte ne pushime nga Kahramanmaraş në Nevşehir si rezultat i hu mbjes së ko ntrollit të drejtimit të shoferit d oli nga rruga dhe f luturoi në s tok.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Përderisa 8 persona në makinë u pl ago sën në ak sid ent, nëna Sherife Badem, vajzat Fatma Badem dhe Sherife Badem h umbën je tën.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Të pla gosur it u dërguan në sp ital me ambulanca për të vazhduar me trajtimin e tyre.

Ajshe Xhejhan, e cila u t rajtua në spi tal, nuk mund të shp ëtohej pavarësisht nga të gjitha ndërh yrjet e bëra.

SHARE