Kërkoi heqjen e fjalës “nënë”, Xheni Karaj tregon çfarë i ka ndodhur: Më thanë do të djegim…

Akti vistja për të drejtat e k omunitetit L B TI, Xheni Karaj ka folur për d ebatin e gjerë që u bë në rrj et për kërkesën që o rganizatës për të zëvendësuar fjalën “nënë” me “pr indi që lind”.
Xheni Karaj është pë rballur me k ërcënime të shumta të tipit “Do të të të rheqim zvarrë, do të të dj egim…”, dhe në emisionin “Ftesë në 5” tha se është mësuar me gjëra të këtij lloji, ndaj sqaroi çfarë kërkon k onkretisht komuniteti.

K araj tha se qëllimi është të krijohen li gje për familjet me prindër të së njëjtit s eks dhe të dy të njihen në ce rtifkatë.

“Në ce rtifikatën e l indjes të ekz istojë mëmësia dhe emri im i identifikimit. Për m omentin ekz iston vetëm amësia dhe atësia. Nëse një çift le zbikesh d ëshiron të regjistrojë fëmijën e tyre, është e pamundur. Për aq kohë sa jemi një familje dhe do ta rrisim fëmijën me d ashuri e përkushtim të dyja bashkë, duam të jemi të dyja.

Ne kemi një rast që është i pari në Shqipëri që kanë li ndur binjake në janar dhe vajzat janë 5 muajshe e të p aregjistruara. Nëse regjistrohet në emër të njërës, i bie që tjetra të mos njihet si prind. Nëse nënës b iologjike i ndodh diçka, partnerja e vet nuk ka asnjë të drejtë.