Kjo është 30-vjeçarja që kishte mbushur çantën plot me euro dhe u ndaIua në aeroport

Një grua britanike u kap në ae roportin e Heathrow duke u pë rpjekur të hip te në një fl uturim për në

Dubai me gati 2 miIion eu ro para cach të mb ledhura brenda pesë val ixheve.

Tara Hanlon, 30, nga Leeds, u nda lua nga F orcat Ku f tare në Termi nalin 2 të Heat hroë rreth orës 20:00 të shtunën.

Ofi cerët e Fo rcës K ufita re kont rolluan bagazhet e saj dhe gjetën 1.9 mi lion para –