Labinot Tahiri u premton ‘mish e muzikë pjesëtarëve të Policisë së Kosovës që ndodhen në veri

Shu j ta e Po li ci së së Kosovë në p ër ak sione të ndr yshme që ata zhv illojnë është di skutuar gj atë këtyre ditëve.

De ri sa pati edhe qytetarë që u dë rguan at yre us hqime më të mi ra nga ato se çf arë ki shin.

Për këtë së fu ndmi ka re aguar edhe Labinot Tahiri i cili ka shkr uar në një p ostim në In s ta g r am, se do t’i qe r as me k i n gj a pj esëtarët që nd o dh en në ve ri.