Motër e vëlla cme.ndin jurinë me vaIIë.zimin e tyre aspak te ZAKON.SHEM(Video)

Por kur të sh.ihni videon do të na jepni të drejtë që ky nuk është një rast i za.konshëm.

Ata nuk i përshtaten aspak normave. Mjeshtrat në “roller-skating” Billy dhe Emily kërcejnë dhe rrotullohen në skenë si ask.ush tjetër.

Kush ka parë performancën e tyre shprehet se ser.iozisht ka qenë i fr.ikësuar për atë jetën e vajzës, pasi lëvizjet që ajo praktikon janë pak për të thënë të rre.zikshme.