Rrëqeth 25-vjeçarja: Babai më bleu arkivolin e përgatiti shtëpinë, mjekët nuk më dhanë shpresa… (VIDEO)

Në rubrikën “Ka një mesazh për ty” tek E Diela Shqiptare ka qenë e ft uar Ketjana, një vajzë 25-vjeç e cila ka rrëfyer histor inë e saj të dhimbshme dhe sa k r ifi c at e mëdha që kanë bërë pri ndërit e saj pasi bëri një a ks ide nt dhe përfun doi në gj end je k o m e

Mje k ët nuk i dh anë shp resa dhe i thanë që të bënin përgatitjet. Në momentin që i ati përf un don përga titjet e va r ri m it, Ketj ana zgjohet nga k o ma dhe ka lu mt uruar të gji thë, duke i bërë të be sojnë në mre kullitë.

Ketjana: Do f las për një hi stori që ka nd odhur para 7 viteve. Makina ku nd odhesha u për p l as me një m ur. Unë u ndo dha pa nd je nja dhe kam nden jur 3 muaj në gje nd je ko me. Isha 18 vj eç, për fa m iljen time ishte një f e rr i vër tetë. Kur b a bi im ka m arr ë një tel efonatë nga po l ici a që Ketjana ka bërë një aksident, s’ka ditur çfarë të flasë, thjesht ka mbyllur tele fonin edhe është nisur për s pit alin ku nd odh esha.

Drejtuesi i sp i talit ku unë nd odhesha i p r eu shp re sat ba bi t, bëj çdo gjë gati sepse nuk ka më sh pr esë që të je to jë goca. B ab ai i m nga ky l a jm që i dha, shkon në Krujë, bën gati sht ëpinë, çdo gjë që mund të p r itej për një vd e k je tim en, ma dje mund të them që edhe ka bërë ga ti ark i vol in tim. Pa si b a bi i ki shte bërë të gjitha gjë rat gati, po kthe hej tek sp i t ali ku unë nd odhesha, tek dera e s p it al it, inf e rm ieri i parë që ka da lë aty i thotë ha jde sh pejt, Ket jana u z gj ua, Ke tjana ka th ir rur o ba.

Marsela Çibukaj: Ti u zgjove pas 3 m ua jsh dhe gjatë atyre muajve, nuk ke asnjë kujtim?
Ketjana: Sikur të isha në gj u min e za k onshëm.

Marsela Çibukaj: Kur i zg jove, cili ishte im azhi i parë që ti pate?

Ketjana: Imazhi i parë që kam ishte m a mi im që më rr i nte tek k o ka. Kur isha 3 m uaj në k o ma në s pi tal, fam ilja ime e kanë g dh irë me m ua, duke fje tur të gjithë në makinë, me h al la, xha xha llarë dhe kam shumë fa lenderime për të gjithë fi sin tim.

Marsela Çibukaj: Unë di që nuk ka kontribuar vetëm fa ilja jote, por edhe një pjesë e komu nitetit të Krujës, apo jo?

Ketjana: Pasi u zgj ova nga k o ma, pas 1 ja ve me av io n pr iv at më dër guan në Milano, në ae rop ortin e Malpensës, më ka pr it ur xh aja im me nu sen e vetë. Kisha ne v ojë për fi ziot er api se pse unë nuk lë vizja dot do r ën dhe këm bën e dja th të. E sot e kësaj dite i n djej dh im b j et. Bëra 4 m uaj fi ziote rapi, edhe xhaja im ka ma rrë kr e di për shë rb imin tim. Qënd rova 4 muaj në I tali u rik uper ova dhe në 1 Mars të 2014 vij në Shqipëri me kë m bët e mia.