Rrëqethëse! Vajza 9 vjeçe qan me të madhe dhe i tregon të gjitha: S’iki më te shtëpia e mamit, njerku hoqi pantallonat e veta, tani mua më dhe mb shumë këtu poshtë

Një video, ku një va jzë 9-vje çare tregon se çfarë i ka b ërë nje r ku i saj të pr e k shumë. Vajza nga Amerika me emrin Sophie, tregon se nuk do të shkoj më në sht ëpinë e n ënës së saj, pasi nje rku i saj si thotë ajo me fj alët e veta, ka ulur pan tallonat e tij, para saj dhe i ka f ut ”gj ënë e madhe që k ishte mes këm b ëve”.

Ps ikologët tregojnë se v ajza ende nuk e ka ku pt uar se çfarë ka ndo dh ur dhe se po kaloj një st re s të madh em oc ional.

Sophie u an kua për dh i mb je në pjesët e saj i n t ime. Ajo ia tregoi ba ba it bio lo gjik, këtë gjë dhe më pas ai e çoi për vi zitë. Por vajza kishte fr i kë se mos mje kët do e fotog rafonin siç kishte bërë nj er ku i saj. Vajza e v og ël mes lo të sh ka thë në:

Nuk dua të i ki më te sht ëpia e mam it. Nuk dua, më d h emb shumë aty p o shtë. Ai më ka p r ekur dhe thotë do mb aroj p unë me ty.”

He timet kanë nisur, por ka dy sh ime se n .na e 9-vj eç ares mund të ketë d itur çdo gjë dhe sër ish ka h e shtur.