Shumë nje.rëz nuk ia dinë emrin, po ju e dini si qu.het kjo pemë?

Krahas shijes së tyre të athët, të ëmbël, thanat janë ndër frutat më të veçantë m edicinalë me p ërdorim të gjerë në mj ekësinë popullore.

Falë vlerave të tyre fa ntastike për sh ëndetin, thanat përdoren n ë shumë kura të ndryshme për shërimin dhe trajtimin e disa s ëmundjeve, prej të cilave edhe pr oblemet me d iabetin.

Thana gjithashtu shërben si një produkt bazë për të mbajtur të st abilizuar nivelin e sheqerit në m ënyrë natyrale.