Studimi:: Në vitin 2600 njerëzit do të jenë të раvdеkѕhëm, do të udhëtojnë në kohë e do të ngjaIIin të vdееkurit (VIDEO)

Alexey Turchin, akademiku rus i njohur si “trans-humanist”, ka publikuar një dokument të quajtur “Rruga drejt pa vde kshmë risë”, ku detajohet sesi një ditë njerëzimi do të mund të jetojë përgjithmonë e madje të ringj allë të vde kurit.

Turchin ia ka dedikuar punën e tij kërkimore ndje kjes së pa vd eksh mërisë, i nxitur nga vde kja e një mikut të tij të fëmijërisë, kur ai ishte vetëm 11 vjec.
Ai ka publikuar disa libra mbi subjektin dhe së fundmi ka shkruar një dokument të quajtur “Klasifikimi i qasjeve drejt ringjalljes teknologjike”.
Bashkë me kolegun e tij studiues Maxim Chernyakov, ata detajojnë katër rrugë të ndryshme drejt pa vd eks hmërisë, në mënyrë që çdo lexues “të zgjedhë vetë aventurën që dëshiron”. Kështu nëse njëri plan i zgjatjes së jetës dështon, janë edhe tre të tjerë për të përdorur, sipas idesë.
“Vd ekja duket si një ngjarje e përhe rshme, por në të vërtetë nuk kemi asnjë provë për pakthyeshmërinë e saj”, shkruajë autorët.

“Ne po listojmë këtu disa mënyra të mundshme të rin gjalljes së të vde kurve, që nuk bien në kundërshtim të botëkuptimit aktual shkencor të ekz istencës sonë. Megjithse akt ualisht nuk ka asnjë metodë të mundshme, ato mund të bëhen të tilla me zhvillimin e ardhshëm teknologjik, prandaj është e mundur të veprojmë që tani për rritjen e probabilitetit të tyre”.
Plani A, është thjesht mbijetesa deri në kohën kur teknologjia të ketë ava ncuar në arritjen e zgjatjes arti fic iale të jetës. Gjatë kësaj kohe njerëzit që duan të jetojnë përgjithmonë, thjesht duhet të largojnë sa më shumë vd ekjen e tyre duke zëvendësuar organet e tyre me objekte të krijuara nga bio-inxhinieria, ose thjesht duke qëndruar gjallë në një ‘trup nano-teknologjik’”.
Në një kohë kur këto metoda janë të pamundura ose të pasuksesshme, Turchin rekomandon Planin B – atë të ngrirjes së trupit deri në gjetjen e një zgjidhjeje, një “shërbim” ekstrem që tashmë ka nisur të ofrohet nga disa kompani.

Plani C është ai i “pa vd ekshm ërisë dixhitale”, që përfshin ruajtjen e të gjitha të dhënave spe cifike të personit në mënyrë që ai të mund të rindërtohet në të ardhmen nga inteligjenca artificiale, e njohur si “indirect mind uploading”.
Kjo e fundit është e ngjashme në një episod të serialit ‘Black Mirror’ ku një grua rikrijon bashkëshortin e saj të vd ekur, bazuar në historinë e tij të mediave sociale.
Turchin thotë se është i vendosur në ruajtjen e historisë së tij në internet, dhe se regjistron çdo detaj të mundshëm të jetës së tij.
Ai shpreson që një ditë super-inteligjenca artificiale të marrë të gjithë këtë informacion për të rindërtuar një version dixhital të vetes. Ky ‘person’ i dixhitalizuar’ më pas do të ‘shka rkohet’ në një tjetër trup, që është klonuar nga ai Turchin.

Ndërsa plani D është i thjeshtë: Ki besim në mundësinë natyrale të pa vd ekshmërisë, ose në nivel kua ntik, ose me inteligjencën artificiale.
Turchin rekomandon që qasjet e tij janë shansi më i mirë për jetën e përhershme, edhe pse mund të jetë ende larg.
“Zhvillimi i inteligjencës artificiale po ecën shumë shpejt por jemi ende larg ‘download-imit’ të plotë të një qenieje njerëzore në një kompjuter,” tha ai për mediat ruse.

“Kjo sepse ne duam që kjo të ketë shanse të mira suksesi, dhe sipas llogaritjeve do të arrihet rreth vitit 2600.”
Një tjetër teknologji në pritje, sipas tij është ajo e udhëtimit në kohë.
Shkencëtari thotë se një makinë e kohës do të kishte nevojë për një sasi të madhe energjie, për të cilën nevojitet një “Sferë e Dyson”.
Kjo e fundit është një megastrukturë që mund të p ërfshijë një yll të tërë kozmik, dhe të ruajë thuajse të gjithë energjinë e tij.Për krahasim, “Sfera e Dyson” e diellit të tokës prodhon rreth 400 septilione vat për sekondë, që sipas studiuesve mund të sjellë pavd ekshmëri madje dhe kthim prapa të vd ekjes.
“Ka shumë qasje shkencore për ringj alljen dhe nëse ndodhin ava ncimet e pritura teknologjike, ringj allja është e pa ev itueshme”, shkruajnë ata. /DailyStar/ përgatiti: Andi Lamko/
Top Channel

SHARE