Zbulimet e reja ! Ky qytet i Kosovës qe nuk është ditur me herët qenka qyteti më i pasur me Ari në Kosovë…

Në Strategjinë minerare të Kosovës janë paraqitur të dhëna për pasurinë nën tokësore të vendit.

Ari është një ri prej mineraleve që e pasu.ron nëntokën e Kosovës. Në Stra tegjinë minerare thuhet se ari paraqitet edhe i pastër në depozitime aluviale të lumenjve, mirë po deri më tani ari dhe argjendi janë nxjerrë vetëm nga xehet e plu mbit dhe zinkut.

Në Strate gjinë minerare të dhënat bazo.hen në hulumtime të pakta që janë rea lizuar në vendin e gjerë të Artanës, Juni kut, në lumin Tërnavë, Dra gash, në afërsi të Prekovcit (Kriva Reka), Gllamë dhe në lindje të Kore tishit.

Mini era e Artanës është më e pasura sa i përket arit. Lloga ritet se në këtë minierë ka resurse të arit deri në 2 mijë e 700 kilo gramë.